Docs

Includ-EU’s briefings in Dutch

English version

One of Includ-EU’s specific objectives is to enhance local and regional actors’ knowledge and capacities to implement innovative integration measures, including through the analysis of existing good practices and the formulation of thematic policy recommendations.

These briefings are the result of a collaborative mapping process of successful multi-stakeholder, multi-level, and public-private partnerships in different dimensions of Third Country Nationals inclusion in the Includ-EU target countries, in line with the new Action Plan on Integration and Inclusion 2021-27.

Specifically, the briefs analyse the state of play with respect to each of the issues covered in Greece, Italy, the Netherlands, Romania, Slovenia and Spain, also focusing on the broader implications for the social inclusion of migrants.

Dutch version

Een van de doelstellingen van het Includ-EU project is het vergroten van de kennis en capaciteiten van lokale en regionale actoren om innovatieve integratiemaatregelen uit te voeren, onder andere door bestaande goede praktijken te analyseren en beleidsaanbevelingen te formuleren.

Deze briefings zijn het resultaat van een gezamenlijk proces van succesvolle partnerschappen tussen meerdere belanghebbenden, op meerdere niveaus en tussen de overheid en de particuliere sector in verschillende dimensies van de integratie van migranten in de Includ-EU-doellanden. Dit is in overeenstemming met het nieuwe actieplan voor integratie en inclusie 2021-27.

De briefings analyseren specifiek de stand van zaken met betrekking tot elk van de vijf thema’s in Griekenland, Italië, Nederland, Roemenië, Slovenië en Spanje, en richten zich ook op de bredere implicaties voor de sociale inclusie van migranten.

Do you want to share your project with our community and stakeholders?