Priložnosti so-oblikovanja krepijo zaupanje in kohezijo

Usposabljanje Includ-EU v Sloveniji je naslovilo participacijo migrantov v lokalnih skupnostih

IOM-SL

Urad IOM v Sloveniji je niz šestih usposabljanj za krepitev zmogljivosti v okviru projekta Includ-EU zaključil s spletnim usposabljanjem o krepitvi participacije migrantov v lokalnih skupnostih, ki je potekalo 24. marca 2022. Usposabljanje je izvedla ga. Irena Guidikova iz Sveta Evrope; ga. Mirna Buić s Kulturno izobraževalnega društva PiNA iz Kopra in g. Rok Primožič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti na Občini Škofja Loka, pa sta predstavila dobri praksi občinskih posvetovalnih teles za teme migracij in vključevanja migrantov.

V prvem delu je ga. Irena Guidikova, vodja Oddelka za programe vključevanja in boja proti diskriminaciji Sveta Evrope, orisala medkulturnost na lokalni ravni. Poudarila je, da bi morale integracijske politike zajemati vse vidike človekovega življenja, ne pa naslavljati integracijske potrebe in podporo le na posamičnem področju, saj je integracija organski proces. Predstavila je načela medkulturnega vključevanja: enakopravnost (in pravičnost), raznolikost (kot vir/sredstvo in ne problem) ter interakcija (saj priložnosti za sooblikovanje in soustvarjanje krepijo zaupanje ter kohezijo); in pojasnila razliko med multikulturnostjo ter medkulturnostjo. Orisala je strateški pristop k upravljanju in spodbujanju medkulturnega vključevanja v mestih na podlagi dejavnikov, ki jih analizira Indeks medkulturnih mest (Intercultural Cities (ICC) Index). Mesta, ki se uvrščajo višje na indeksu, so varnejša, beležijo višje zaupanje v javno upravo, zanje so značilne boljše zaposlitvene priložnosti in kakovostnejše storitve. Predstavila je program Sveta Evrope Medkulturna mesta, ki mesta podpira pri pregledu politik z medkulturnega vidika in razvoju celovitih medkulturnih strategij, ki jim pomagajo pozitivno upravljati z raznolikostjo ter prepoznavati prednosti raznolikosti.

V drugem delu je sledila predstavitev dveh občinskih dobrih praks koordinacije dela lokalnih deležnikov na področju vključevanja migrantov. Ga. Mirna Buić, projektna vodja na Kulturno izobraževalnem društvu PiNA iz Kopra, je predstavila koordinacijsko telo za migracije in vključevanje, ki deluje pod okriljem Mestne občine Koper. Pred ustanovitvijo koordinacijskega telesa so sodelujoči deležnikipripravili pregled storitev in programov, ki so na voljo v občini, izvedli oceno potreb ter pripravili strateški dokument. V koordinacijskem telesu, ki je bilo ustanovljeno leta 2021, sodelujejo predstavniki različnih institucij. Koordinacijsko telo razpravlja tako o ukrepih, katerih ciljna skupina so migranti, kot tudi o vključevanju migrantov v oblikovanje politik.

G. Rok Primožič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti na Občini Škofja Loka, je predstavil Posvetovalno telo za vključujočo Škofjo Loko. Ustanovljeno je bilo kot odziv na jezikovno oviro, ki so jo prepoznale izobraževalne institucije, in ugotovljeno potrebo po okrepljenem medinstitucionalnem sodelovanju. Po vzpostavitvi je posvetovalno telo razpravljalo o uvedbi medkulturne mediacije v občini. Organizirano je bilo usposabljanje o medkulturni mediaciji za javne zavode, v letu 2021 pa sta medkulturni mediatorki začeli zagotavljati podporo predvsem v izobraževalnih institucijah. V začetnem obdobju se posvetovalno telo osredotoča na zaznane potrebe, v prihodnosti pa je predviden bolj sistematičen in sistemski pristop k ukrepom za vključevanje migrantov.

V razpravi v sklepnem delu dogodka so udeleženci poudarili pomen povečevanja dostopnosti medkulturne mediacije po vsej državi in pomen profesionalizacije medkulturne mediacije, vključno z vzpostavitvijo evalvacijskega procesa za medkulturne mediatorje. Zagotavljanje medkulturne mediacije ne koristi le migrantom, temveč tudi javnim ustanovam, ponudnikom storitev in lokalni skupnosti kot celoti.

Grafično žetev usposabljanja je pripravila Lara Kastelic (Nariši mi zgodbo).

Do you want to share your project with our community and stakeholders?