Docs

Includ-EU’s briefings in Slovenian

English version

One of Includ-EU’s specific objectives is to enhance local and regional actors’ knowledge and capacities to implement innovative integration measures, including through the analysis of existing good practices and the formulation of thematic policy recommendations.

These briefings are the result of a collaborative mapping process of successful multi-stakeholder, multi-level, and public-private partnerships in different dimensions of Third Country Nationals inclusion in the Includ-EU target countries, in line with the new Action Plan on Integration and Inclusion 2021-27.

Specifically, the briefs analyse the state of play with respect to each of the issues covered in Greece, Italy, the Netherlands, Romania, Slovenia and Spain, also focusing on the broader implications for the social inclusion of migrants.

Slovenian version

Eden od ciljev projekta Includ-EU je krepitev znanja in zmogljivosti lokalnih ter regionalnih deležnikov za izvajanje inovativnih integracijskih ukrepov, vključno z analizo obstoječih dobrih praks in oblikovanjem tematskih priporočil za politike.

Poročila so rezultat skupnega procesa pregleda uspešnih partnerstev več deležnikov, partnerstev na več ravneh in javno-zasebnih partnerstev na različnih področjih vključevanja državljanov tretjih držav v ciljnih državah projekta Includ-EU v skladu z novim Akcijskim načrtom EU za integracijo in vključevanje 2021–2027.

Poročila analizirajo trenutno stanje na vsakem od področij vključevanja (izobraževanje, zdravstvena oskrba, stanovanjska vključenost, vključenost na trg dela in participacija) v Grčiji, Italiji, na Nizozemskem, v Romuniji, Sloveniji in Španiji, pri čemer pa se osredotočajo tudi na širše vidike socialne vključenosti migrantov.

Do you want to share your project with our community and stakeholders?