Docs

Includ-EU’s briefings in Romanian

English version

One of Includ-EU’s specific objectives is to enhance local and regional actors’ knowledge and capacities to implement innovative integration measures, including through the analysis of existing good practices and the formulation of thematic policy recommendations.

These briefings are the result of a collaborative mapping process of successful multi-stakeholder, multi-level, and public-private partnerships in different dimensions of Third Country Nationals inclusion in the Includ-EU target countries, in line with the new Action Plan on Integration and Inclusion 2021-27.

Specifically, the briefs analyse the state of play with respect to each of the issues covered in Greece, Italy, the Netherlands, Romania, Slovenia and Spain, also focusing on the broader implications for the social inclusion of migrants.

Romanian version

Unul dintre obiectivele specifice ale Includ-EU este de a spori cunoștințele și capacitățile actorilor locali și regionali de a pune în aplicare măsuri inovatoare de integrare, inclusiv prin analiza bunelor practici existente și prin formularea de recomandări politice tematice.

Aceste rezumate sunt rezultatul unui proces de cartografiere colaborativă, al unor parteneriate de succes între multiple părți implicate, la diferite niveluri și în colaborare public-privat, în diverse dimensiuni, pentru incluziunea cetățenilor din țări terțe în statele în care se implementează proiectul Includ-EU, în conformitate cu noul Plan de Acțiune privind Integrarea și Incluziunea pentru perioada 2021-2027.

În mod specific, fișele analizează situația actuală în ceea ce privește fiecare dintre aspectele abordate în Grecia, Italia, Țările de Jos, România, Slovenia și Spania, concentrându-se, de asemenea, asupra implicațiilor mai largi pentru incluziunea socială a migranților.

Do you want to share your project with our community and stakeholders?